Πλήρης Διερεύνηση Αρτηριακής Πίεσης

Παρέχεται Εξέταση Παρέχεται Εξέταση Παρέχεται Εξέταση
Holter Πιέσεων Χοληστερίνη TSH
Υπερηχογράφημα Νεφρών Τριγλυκερίδια Κάλιο
Triplex Νεφρικών Αρτηριών HDL Νάτριο
TKE LDL Κορτιζόλη
Γενική Αίματος Ολικά Λιπίδια Ρενίνη
Γενική Ούρων SGOT Αλδοστέρφη
Σάκχαρο SGPT VMA Ούρων 24ωρου
Ουρία γ-GT Μετανεφρίνες Ούρων 24ωρου
Κρεατινίνη T3 Κατεχολαμίνες Ούρων 24ωρου
Ουρικό Οξύ T4

Τιμή Εξέτασης 230 €