Έλεγχος Αναιμίας

Παρέχεται Εξέταση Παρέχεται Εξέταση
Γενική Αίματος B12
TKE Φυλλικο Οξύ
Σίδηρος TSH
Φερριτίνη

Τιμή Εξέτασης 49 €