Καρδιολογικός Έλεγχος

Α. Πακέτο Καρδιολογικού Έλεγχου

Παρέχεται Εξέταση Παρέχεται Εξέταση Παρέχεται Εξέταση
ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ TRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ

Τιμή Εξέτασης 60 €

Β. Πακέτο Καρδιολογικού Έλεγχου

Παρέχεται Εξέταση Παρέχεται Εξέταση Παρέχεται Εξέταση
Γενική Αίματος Κρεατινίνη LDL
ΤΚΕ Ουρικό Οξύ SGOT - SGPT
Γενική Ούρων Χοληστερίνη ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Σάκχαρο Τριγλυκερίδια ΗΛΕΚΤΡΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΗΜΑ
Ουρία HDL TRIPLEX ΚΑΡΔΙΑΣ

Τιμή Εξέτασης 99 €

Πλήρης Αιματολογικός Καρδιολογικός Έλεγχος

Παρέχεται Εξέταση Παρέχεται Εξέταση Παρέχεται Εξέταση
Γενική Αίματος Τρανσαμινάσες (SGOT- SGPT) Γλυκοζυλιωμένη Aιμοσφαιρίνη
ΤΚΕ Αλκαλική Φωσφάταση Ολικά Λευκώματα
Γενική Ούρων γ-GT Γενική Oύρων
Σάκχαρο Σίδηρος Φυλλικό Οξύ
Ουρία Φερριτίνη B12
Κρεατινίνη CPK Ασβέστιο
Ουρικό Οξύ APTT Φώσφορος
Ομοκυστείνη LDH Νάτριο
Τριγλυκερίδια Χολερυθρίνη Κάλιο
LDL INR Αμύλαση Αίματος
HDL Ολική Χοληστερόλη Lp(a)

Τιμή Εξέτασης 95 €