Γυναικολογικός Έλεγχος

Κολπικές Εξετάσεις

Πλήρης Καλλιέργεια Κολπικού Υγρού

Παρέχεται Εξέταση Παρέχεται Εξέταση
Αερόβια Καλλιέργεια Κολπικού Υγρού Κόκκοι
Αναερόβια Καλλιέργεια Κολπικού Υγρού Μυκόπλασμα
Μύκητες Ουρεόπλασμα
Τριχομονάδες Χλαμύδα
Neisser Αντιβιόγραμμα

Τιμή Εξέτασης 50 €

Απλή Καλλιέργεια Κολπικού Υγρού

Παρέχεται Εξέταση Παρέχεται Εξέταση
Αερόβια Καλλιέργεια Κολπικού Υγρού Κόκκοι
Αναερόβια Καλλιέργεια Κολπικού Υγρού Μυκόπλασμα
Μύκητες Ουρεόπλασμα
Τριχομονάδες Χλαμύδα
Neisser Αντιβιόγραμμα

Τιμή Εξέτασης 35 €

Τεστ Παπανικολάου (Συμβατική Μέθοδος)

Τιμή Εξέτασης 15 €

Τεστ Παπανικολάου (Μέθοδος Υγρής Φάσης) THIN PREP

Τιμή Εξέτασης 35 €

Ψηφιακή Μαστογραφία - Υπερηχογράφημα Μαστών

Τιμή Εξέτασης 49,90 €

CALL