Προγεννητικός Έλεγχος

Αρχικές Εξετάσεις Κυήσεως

Παρέχεται Εξέταση Παρέχεται Εξέταση Παρέχεται Εξέταση
Γενική Αίματος Αντισώματα Έναντι HCV Γενική Ούρων και Καλλιέργεια Ούρων
Ομάδα Αίματος HbsAg Σάκχαρο
Εμμ. Coombs RPR Ουρία
Ηλεκτροφόρηση Hb CMV IgG-IgM Κρεατινίνη
Τεστ Δρεπανώσεως Λιστέρια SGOT, SGPT
G6PD Τοξόπλασμα IgG-IgM Καλλιέργεια Κολπικού Υγρού*
Φερριτίνη Ορού Ερυθρά IgG-IgM Έλεγχος TSH
Fe Ορού HIV Ι-ΙΙ

*Μυκόπλασμα, Χλαμύδια, Ουρεόπλασμα, Τριχομονάδες, Στρεπτόκοκκος Ομάδας Β, Γονόκοκκος)

Τιμή Εξέτασης 140 €

Προγεννητικός Έλεγχος

Παρέχεται Εξέταση Παρέχεται Εξέταση Παρέχεται Εξέταση
Γενική Αίματος Ερυθρά IgG - IgM Listeria
Ομάδα Αίματος Τοξόπλασμα IgG - IgM Καλλιέργεια Κολπικού Επιχρίσματος
Rhesus CMV IgG - IgM Μυκόπλασμα
Τέστ Δρεπανώσεως HbsAg Αυστραλιανό Αντιγόνο Ουρεόπλασμα
Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης ΗCV Χλαμύδια
Γενική Ούρων HIV I-II Αναερόβια
Σάκχαρο PRP
Ουρία TSH

Τιμή Εξέτασης 150 €

CALL